Saturday, 9 July 2016

Ab thak se gaye hai hum.

Roka unhe bahut baar,
Ab nahi rokenge hum,
Thokar kha chuke har baar,
Ab thak se gaye hai hum.

No comments:

Pm Modi Launch New App UMANG

https://youtu.be/FGqCmRzB5L8