Wednesday, 6 July 2016

Jab mujhe rona chahiye tha..!

Mujhe kuch afsos nahi ke mere paas
Sab kuch hona chahiye tha,
Main us waqt bhi muskurata tha
Jab mujhe rona chahiye tha..!

No comments:

Spinner

Sppinner